این وبلاگ متعلق است به تعدادی ازطلاب رشته تخصصی کلام در مقطع ارشد
مطرح نبودن نظریه ویژه شیعه دوازده امامی در زمان رحلت امام یازدهم از سوی منابع معاصر امامیه در آن زمان، به طور ضمنی تأیید می شودحال آنكه در آثار قرن 4ق تمامی اجزای اصلی نظریه شیعه دوازده امامی را می توان یافت.از تفاوت و اختلاف بین وصفهای گوناگون از طول مدت هریک از دو غیبت اول و دوم، چنین می توان استنباط کرد که در آغاز، کاملاً روشن نبود کدام یک از دو غیبت طولانی تر خواهد بود وبعدها این اصل پذیرفته شد که دومین غیبت طولانی تر خواهد بود.منابعی که شیعه دوازده امامی عقاید خود را برآن استوار ساخت، مدتهای دراز پیش از غیبت صغرا وجود داشته است. این منابع صرفا می بایست با عقیده دینی نوظهور اثنی عشریه همساز می شد، و این کار عمدتا از رهگذر تفسیری نو از مواد و مطالب موجودانجام شد.(تز)نظریه شیعه امامیه در باره امامت بتدریج در قرن نخست اسلامی مطرح شد و در نیمه قرن 2 ق از سوی هشام بن حکم صورتی معین و تعریف شده یافت. به نظر نمی رسد تا حدود صد سال بعد یعنی تا رحلت امام یازدهم امام حسن عسگری علیه السلام تغییر قابل ملاحظه ای دراین نظریه رخ داده باشد. تنها در نیمه قرن 4ق است که نکاتی عمده براین نظریه افزوده می شود است و شیعه دوازده امامی را ازامامیه های نخستین ممتاز می سازد.

فرشته حسینی

+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم خرداد 1392ساعت 15:31  توسط پژوهشگران کلاس  | 

-مهمترین دلیل نویسندة مقاله براصیل نبودن اندیشة دوازده امام و غیبت امام دوازدهم دست نیافتن ایشان به احادیثی در این زمینه در منابع اولیه شیعی اثنی عشری است. با مطالعة متونی که مورد مراجعه مؤلف مقاله بوده و نیز چند متن دیگر از اواخر قرن سوم هجری، ظاهراً می‌توان به نتایجی غیر از آنچه مؤلف بدان دست یافته رسید كه؛هرچند در متون باقیماندة شیعی از اواخر قرن سوّم احادیث مربوط به امامان دوازده ‌گانه و غیبت آخرین آنها به گستردگی ، روشنی و انسجام متون قرن چهارم و پنجم نیست اما این موضوع در این متون مطلقاً مسکوت نمانده است.-صرف درج یا عدم درج مطالبی در کتابهایی که سال دقیق تألیف آنها معلوم نیست و تفاوت سال وفات مؤلفان آنها نیز از یکی دو دهه تجاوز نمی‌کند نمی‌تواند مبنای یک داوری درست و علمی درباره پیدایش و تحول یک عقیده باشد.

-اصولاً مؤلف محترم دربارة جوامع حدیثی، سال وفات مؤلف و در صورت امکان سال تألیف کتاب را مبنای قضاوت قرار داده است. این کار ضمن اینکه تا حّد زیادی مبنای درستی است، ولی نباید نادیده گرفت که حدیث در واقع یک نقل قول مستقیم است و در صورت احراز وثاقت و صداقت راوی، از نظر تاریخی باید در مقطع زمانی گویندة اصلی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
- درباره گروهی که همه آثار آن به دست ما نرسیده و قرائن زیادی دال بر مخفی کاری و شرایط حادّ سیاسی که در آن به سر می‌برده دردست است، «عدم وجدان»نمی‌تواند دلیل بر «عدم وجود» باشد.
- هیچ قرینه‌ای تاریخی، گردهم نشستن علمای امامیه و تصمیم‌گیری آنها را در این باره تأیید نمی‌کند و گرایش جدا از هم و در عین حال همزمان و هماهنگ آنان نیز بسیار دور از ذهن به نظر می‌رسد.
- گویی کولبرگ، امامیه را مستقل از جریانهای سیاسی فرهنگی(فشار بر شيعيان وتقيه) سه قرن اول در نظر گرفته و بر آن اساس چنین تحلیلی ارائه داده است

فرشته حسینی

+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم خرداد 1392ساعت 15:29  توسط پژوهشگران کلاس  | 

 سوال 1 : تطور کلام معتزله و امامیه؟ سوال 2 آیا امامیه از معتزله گرفته شده است؟

تز مقاله : امامیه و معتزله بر خلاف برخی از پندارها که این دو را یکی میدانند دو مکتب جدا از هم بوده اما کلام

معتزله بر مکتب امامیه تاثیرات

زیادی گذاشته است.زیدیه بر خلاف امامیه سرانجام هر پنج اصل اعتقادی معتزله را پذیرفتند.


اقدس خوشنود

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم اردیبهشت 1392ساعت 23:14  توسط پژوهشگران کلاس  | 


تز مقاله:اصطلاح اثنی عشریه در دوره غیبت صغری ظهور یافته ولی استعمال آن تثبیت نشده است.


سوال اصلی:
آیا اصطلاح اثنی عشریه در دوره غیبت صغری کاربرد داشته است؟


سوالات فرعی:
1_در دوره قبل از غیبت شیعیان به چه اصطلاحی نامیده می شدند؟
2_آیا اصطلاح اثنی عشریه در کتب دانشمندان ملل ونحل سالهای229 تا324 به کار رفته است؟
3_چرا مولفان دوازده امامی دوره آل بویه(334_447)اصطلاح اثنی عشریه را به کار نبرده اند؟
4_در کدامیک از کتب ملل ونحل غیر امامی واژه اثنا عشریه به کار رفته وبه عنوان سر فصل آمده؟


مولف در پی پاسخ به این سوالات به بررسی کتب قدیمی پرداخته است وبه این نتایج رسیده است  هیچ شاهد روشنی بر استفاده این اصطلاح در غیبت صغری نیست.ارجاع ابن هیثم و اطلاعات اندک او تمام نمی توان گفت آیا ملل ونحلش را در دوره غیبت صغری نوشته یا در زمان متاخرتر.
قدیمی ترین شاهد تاریخ دار ،عبارت مسعودی در کتاب التنبیه والاشراف (344_345)است.
در دوره آل بویه عالمان دوازده امامی تا حد زیادی این واژه را نا دیده گرفته اندو ترجیح میدادند اصطلاحات قدیمی تر مثل الشیعه یا امامیه را به کار ببرند.
ابو تمام و عبدالقاهر بغدادی مولفان غیر امامی ملل ونحل از اثنا عشریه سخن گفته اند اما تنها شهرستانی اصطلاح اثنی عشریه را در معرفی گروهی از شیعیان به کار برده است.


زینب مرادی


+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم اردیبهشت 1392ساعت 23:5  توسط پژوهشگران کلاس  | 

سوال1 :چگونگی راه یافتن اعتقاد به دوازده امام و غیبت آخرین آنها به مجموعه اصول اعتقادات امامیه در نیمه قرن چهارم ؟ سوال2:ریشه یابی انگیزه های امامیه از پذیرشاین اعتقاد و تبدیل شدن انها به فرقه ای جدید به نام اثنی عشریه؟ دلائل نویسنده بر اصیل نبودن اندیشه دوازده امام و غیبت دوازدهمین آنها در نظام فکری امامیه:نبودن احادیثی در این زمینه در منابع اولیه شیعه تز مقاله:عدم تصریح در منابع اولیه شیعه به دوازده امام و غیبت آخرین آنها و همچنین عدم تصریح به نام امام دوازدهم نتیجه گرفته که امامیه خیلی زود این اصل را پذیرفته و وارد اعتقاد قرار داده است

اقدس خوشنود

+ نوشته شده در  دوشنبه نهم اردیبهشت 1392ساعت 22:40  توسط پژوهشگران کلاس  | 


با آغاز دوره غیبت صغری کتب امامی ارجاعات فراوانی از عقیده به دوازده امام دربر دارند. اهمیت این عقیده با اظهار اصطلاح اثنی عشریه بیان شده که در کنار اصطلاح قدیمی تر امامیه مورد استناد قرار گرفته است.
نتیجه آن که این ملل و نحل نگاران که بین سال های 299-324 ق وفات کرده اند، میزان آگاهی متفاوتی از عقیده دوازده امامی نشان می دهد، اما هیچ کدام اصطلاح اثنی عشریه استفاده نکرده اند.
سوال: آیا اصطلاح اثنی عشریه در دوره غیبت صغری استفاده شده است؟
جواب: هیچ شاهد روشنی نیست که اصطلاح اثنی عشریه در دوره غیبت صغری استفاده شده است. ارجاع ابن هیثم به الواصله اثنی عشریه می تواند مثالی از اتصال وضعیت حال به گذشته باشد و اطلاعات اندک درباره ابوتمام این را غیر ممکن می کند که بگوییم آیا کتاب ملل و نحلش را در دوره غیبت صغری نگاشته را در زمان متأخرتری.
قدیمی ترین شاهد قابل تعیین تاریخ، عبارت مسعودی در کتاب التنبیه و الاشراف، کتابی نوشته شده در سال 45-344 ق است. در دوره آل بویه، عالمان دوازده امامی تا حد زیادی این واژه را نادیده گرفتند و ترجیح می دادند که اصطلاحات قدیمی تر چون الشیعه یا امامیه را به کار برند.

ابوتمام و عبدالقاهربغدادی، مولفان غیر امامی ملل و نحل از اثنی عشریه سخن گفته اند، اما این تنها شهرستانی است که اصطلاح اثنی عشریه را در معرفی گروهی از شیعیان به کار برده است.

فاطمه ملک پور

+ نوشته شده در  دوشنبه نهم اردیبهشت 1392ساعت 22:38  توسط پژوهشگران کلاس  | 


نظریه شیعه امامیه درباره امامت به تدریج در قرن نخست اسلامی مطرح شد و در نیمه قرن دوم از سوی هشا م بنحکم صورتی معین یافت. به نظر نمی رسد تا حدود صد سال بعد یعنی تا رحلت امام یازدهم 260 ق تغیر قابل ملاحظه ای در این نظر رخ داده باشد. تنها در نیمه قرن 4 است که نکاتی عمده بر این نظریه افزوده می شود به این شرح که: دوازده امام وجود دارد و آخرین آن ها به عنوان مهدی در غیبت به سر می برد. این غیبت دو دوره دارد:غیبت کوتاه و غیبت کبری. 

بنابراین واضح است منابعی که شیعه دوازده امامی عقاید خود را بر ان استوار ساخت مدت های دراز پیش از غیبت صغری وجود داشته است و به همین خاطر انتقال از امامیه به اثنی عشریه، به شکل یک جریان آرام و طبیعی صورت گرفت.

فاطمه ملک پور

+ نوشته شده در  دوشنبه نهم اردیبهشت 1392ساعت 22:37  توسط پژوهشگران کلاس  | 


نظر شما در مورد این تصویر چیست؟

+ نوشته شده در  جمعه ششم اردیبهشت 1392ساعت 22:50  توسط پژوهشگران کلاس  | 

سوال:سهم شیعیان وخوارج در کلام پیش از اشاعره چه قدر بوده است؟


پاسخ:سهم شیعیان وخوارج در ایجاد کلام قدیم اجتناب ناپذیر است.

شیعه توسط دو مکتب امامیه و معتزله وارد نخستین مباحث کلامی شد.


نتیجه:دلایلی وجود دارد که اعتقاد به وجود دنیای صرف 

مرکب از موجودات مادی و در نهایت بساطت ،پیش

از آنکه مبین اندیشه های مکتبی خاص باشد ،بیانگر

نخستین مرحله پیدایش علم کلام است پیش از طرح 

مفاهیم عرض ،جوهر....


اقدس خوشنود

+ نوشته شده در  پنجشنبه پنجم اردیبهشت 1392ساعت 1:52  توسط پژوهشگران کلاس  | 

با سلام

دوستان گرامی پی دی اف  متن مقاله آقای اتان کولبرگ در سایت نور مگز موجود میباشد . و یا می توانید از اینجا دانلود نمائید .

+ نوشته شده در  شنبه سی و یکم فروردین 1392ساعت 8:34  توسط پژوهشگران کلاس  | 

مطالب قدیمی‌تر